عنوان رویداد :  مسابقات سازه های ماکارانی


تاریخ برگزاری :  97/10/15
مسابقات سازه های ماکارانی