اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویی:

به اطلاع كليه دانشجوياني كه تقاضاي ميهماني وانتقالي دارندمي رساند. با توجه به تغییر زمان نقل انتقال از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برای نیم سال اول سال تحصیلی 96 – 95  از تاریخ 95/4/15 تا 95/5/15مي توانندمدارك خودرا از طريق سامانه  معاونت دانشجویی سازمان  مركزي دانشگاه آزاداسلامي به آدرسwww.stu.iau.ir اسكن وثبت نمايند.

کمیته انضباطی دانشگاه

شرح وظایف کمیته :

با توجه به اهميت سلامت معنوي و ظاهري فضاهاي علمي ، آموزشي و پژوهشي كشور ، كميته هاي انضباطي در راستاي پاسداري از جايگاه دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيط هاي آموزشي و پژوهشي و تامين حقوق عمومي دانشگاهيان تشكيل مي شوند. اين كميته ها ، وظيفه رسيدگي به تخلفات دانشجويي را به گونه اي كه اين آيين نامه تعيين مي كند ، بعهده مي گيرند.

در صورت بروز هرگونه تخلف اخلاقي يا آموزشي توسط دانشجويان پس از گزارش توسط اشخاص حقوقي يا حقيقي که تسليم دبير کميته مي گردد .فرد خاطي ظرف مدت معين به دبير مراجعه و دفاعيه خودرا تسليم مي نمايد. سپس در جلسه کميته انضباطي بدوي واحد بررسي شده و کميته انضباطي بر اساس آيين نامه مربوطه راي صادر خواهد كرد . فرد خاطي ظرف مدت 15 روز از دريافت راي مي تواند نسبت به راي صادره کميته بدوي اعتراض نمايد تا در کميته تجديد نظر مورد بررسي قرار گيرد . اين احکام از تذکر شفاهي تا محروميت از تحصيل از کليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور را شامل مي شود که متناسب با نوع و شدت جرائم حکم صادر خواهد شد.