مشخصات اعضاء هیات علمی واحد گنبد

نام ونام خانوادگی مرتبه علمی گروه آموزشی
احمد نورالدینی  مربی پرستاری
عطیه اخلی مربی پرستاری
جواد صادقی پناه دانشجوی دکترا حسابداری و مدیریت
طاهر اسکندرلی استادیار حسابداری و مدیریت
راهبه برومند دانشجوی دکترا حسابداری و مدیریت
تحفه قبادی لموکی استادیار حسابداری و مدیریت
عبدالقادر تکه ای استادیار حسابداری و مدیریت
کریم قالمق استادیار حسابداری و مدیریت
حسین میری استادیار حقوق
عایشه محمدزاده دانشجوی دکترا زبان انگلیسی
معصومه مقیمی استادیار صنایع غذایی
احمد مهرابیان استادیار صنایع 
راحیل رضایی کماسی استادیار صنایع غذایی
جواد رجبی استادیار صنایع غذایی
محسن موسیوند استادیار عمران و تاسیسات
علیرضا گرایلی دانشجوی دکترا عمران و تاسیسات
فاضل بذرافشان دانشجوی دکترا کامپیوتر و برق
مریم مظفری دانشجوی دکترا کامپیوتر و برق
ایمان تازیکه لمسکی استادیار معماری
لیلا میر سعیدی استادیار معماری
علی امامی استادیار معماری
عبدالباقی مرادچله استادیار معماری
الهام خانلری مربی معماری
امیر حسین محبوبی مربی معماری