1. دکتر احمد مهرابیان رئیس واحد

  2. دکتر جواد رجبی معاونت علمی

  3. دکتر مهدی نعیمی نظام آباد معاونت اداری و مالی

  4. حجه الاسلام والمسلمین علیرضا صفری معاونت دانشجویی و فرهنگی

  5. دکتر علیرضا گرایلی رئیس مرکز گالیکش