دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

نام و نام خانوادگی :

رضا رضایی شیرازی

لیسانس ............... دانشگاه ....................      ....13    

فوق لیسانس ........................ دانشگاه ...............    ...13   

دکترای تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی (میسور هند)

   سوابق آموزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از سال .....13 تا کنون

  سوابق اجرایی

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد.......      از سال ......13 تا ....13

 

 سوابق پژوهشی

 

- مقالات ارائه شده

-        ..................................، مجله ................،جلد.......، شماره......، تابستان ....13....   

 - طرحهای پژوهشی

................. ،کارفرما:.........................،دانشگاه ............. .....13.(همکار طرح)

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.