دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

مراحل قبل و بعد از جلسه دفاع پایان نامه

 

** *رنگ جلد پایان نامه برای گروه هنر سورمه ای، علوم انسانی  مشکی، علوم کشاورزی قهوه ای و فنی مهندسی زرشکی میباشد.***

فرم های پایان نامه کارشناسی ارشد
فرم پروپوزال

مشاهده

فرم تعهد اصالت پایان نامه  مشاهده
فرم تحویل نسخه های پایان نامه کارشناسی ارشد  مشاهده
فرم اصلاحات و مجوز صحافی مشاهده
فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامه کارشناسی ارشد  مشاهده
دستورالعمل نگارش پایان نامه ها             مشاهده  
انصراف از مقاله  مشاهده
فرم (الف) مشاهده
فرم (ب) مشاهده
فرم اعلام آمادگی دفاع  مشاهده
اولویت پژوهشی پروپوزال  مشاهده
 فرم اعلام نظر اولیه داور  مشاهده
فرم مجوز دفاع از گروه آموزشی (جدید) مشاهده

 

بخشنامه ها
بخشنامه ممنوعیت پذیرایی در جلسات دفاع پایان نامه (لازم الاجرا) مشاهده
بخشنامه تشویق مقاله ها و آدرس دهی

مشاهده

بخشنامه شیوه نامه تشویق مقاله های علمی مشاهده
بخشنامه چاپ مقالات و نحوه تعیین اعتبارمجلات علمی مشاهده
بخشنامه چگونگی ارزیابی پایان نامه ها با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی مشاهده
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی مشاهده
بخشنامه اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی مشاهده
دستور العمل ساماندهی جلسات دفاع در نیمسال اول 98-97
مشاهده
آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی مشاهده

 

آگاهی های بسیار ضروری  در خصوص ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه ها 

پيرو بخشنامه شماره 398365 /73 مورخ 28/10/88  دو نمره از بیست نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقاله اختصاص دارد که با نظر شورای گروه تخصصی یا شورای تحصیلات تکمیلی و یا پژوهشی واحد بر اساس نوع و درجه مجلات مطابق فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی به رساله دانشجو اختصاص می یابد. در صورت عدم ارایه مقاله، ارزیابی کیفی پایان نامه دانشجو حداکثر، بسیار خوب و از نظر کمی، حداکثر نمره 18 ارزیابی خواهد شد.
چاپ و ارایه مقالات دانشجویان در مجلات علمی و یا کنفرانس واحدهایی که نویسنده عضو هیات علمی یا بورسیه آنهاست معتبر نبوده و ملاک عمل نخواهد بود. 
پیرو بخشنامه شماره 405074/87 مورخ 29/10/90  تبصره 2: مقالات مستخرج از پایان نامه ها ورساله ها باید به نام دانشجو باشد واو مولف اصلی محسوب می شود. به هیچ وجه استادان راهنما مولف اصلی محسوب نمی شوند . همچنین فقط نام افراد مرتبط باپایان نامه روی مقاله درج می گردد(دانشجو،استاد راهنماواستاد مشاور). آوردن نام افراد دیگر تخلف محسوب می شود مگر آنکه طبق قراردادی با موسسات خارج از دانشگاه وتائید معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه، این مجوز به افراد با سهم معینی در مقاله داده شده باشد. 
روش نوشتن: 
فارسی: 
گروه(نام گروه تخصصی)،واحد گنبد کاووس،دانشگاه آزاد اسلامی ،گنبد کاووس، ایران
انگلیسی:
Department of … , gonbad kavoos  Branch,  Islamic Azad University, gonbad kavoos, Iran


بخشنامه شماره 159968/73 مورخ 13/5/90

پیرو بخشنامه شماره 398365/73 مورخ 28/10/88 و با توجه به ضرورت توجه به کیفیت انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی، موارد ذیل در خصوص مقالات مستخرج از پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی لازم الاجراست:
ماده 1: دانشجویان کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه ای در صورت دارا بودن فرصت جهت نظام وظیفه و یا نداشتن مشکل نظام وظیفه به مدت 6 ماه با مجوز دانشکده و تا یکسال با مجوز معاونت پژوهشی واحد فرصت دارند تا پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج از پایان نامه خود را ارائه دهند. در صورتی که محدودیت نظام وظیفه داشته باشند، این مهلت حداکثر تا سه ماه پس از دفاع تعیین شود. 
تبصره: چنانچه دانشجو در طی دوران تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد/ دکترای حرفه ای دارای مقاله پذیرش شده یا چاپ شده به نام دانشگاه آزاد اسلامی باشد، مقاله مذکور مطابق بخشنامه فوق الذکر حایز دریافت نمره خواهد بود مشروط به اینکه مجموع نمره مقالات از 2 نمره تجاوز نکند. 
ماده 2: دانشجویان دکترای تخصصی کلیه رشته ها می بایست پذیرش یک مقاله معتبر اعم از ISI، غیر ISI معتبر یا علمی- پژوهشی ارائه دهند.
تبصره: چنانچه دانشجویان مذکور نتوانند تا هنگام دفاع پذیرش مقاله مستخرج از رساله خود را ارایه دهند، در صورت ارایه رسید ارسال مقاله (submission) از مجلات معتبر و دارا بودن حداقل یک مقاله (پذیرش یا چاپ) در طول دوران تحصیل دکترا به نام دانشگاه آزاد اسلامی صرفاً مجاز به دفاع خواهند بود. 
دانشجویان مقطع دکترای تخصصی علوم انسانی برای تسویه حساب ملزم به ارایه پذیرش 2 مقاله علمی- پژوهشی هستندکه یکی از آنها می بایست در مجلات مورد تایید وزارتین باشد. در غیر اینصورت یک مقاله علمی- پژوهشی و یک مقاله غیر ISI معتبر یا یک مقاله ISI الزامیست. 
دانشجویان دکترای تخصصی رشته های غیر علوم انسانی ملزم به ارایه پذیرش حداقل یک مقاله ISI هستند. 
تبصره: در صورتی که مقاله ارایه شده در مرحله دفاع، ویژگی های لازم جهت تسویه حساب دانشجویان را داشته باشد، ملاک تسویه حساب قرار خواهند گرفت. در غیر اینصورت دانشجو ملزم به تامین کسری مقاله خواهد بود. 

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس محفوظ می باشد.