امروز
چهارشنبه - ۴ اردیبهشت - ۱۳۹۸

شماره های تماس

شماره های تماس

حوزه

01733389107

01733389101

ریاست

فکس

01733389112

معاونت پژوهش

01733389402

معاونت آموزش

01733389401

معاونت اداری ومالی

-

معاونت دانشجویی

01733389102   داخلی 162

دفتر فرهنگ اسلامی

01733389405

رئیس اداره عمران

01733389102   داخلی 104

کتابخانه

01733389102   داخلی 151

مدیر آموزش

01733389102   داخلی 172

مدیر پژوهش

01733389102   داخلی 221

مسئول فناوری واطلاعات

01733389102   داخلی 112

مدیراداری

01733389102   داخلی 101

روابط عمومی

01733389102   داخلی 134

مدیر مالی

01733389102   داخلی 150

کارشناس امور دانشجویی

01733389109

مدیرحراست

01733389102   داخلی 152

امتحانات

01733389102   داخلی 135

صندوق رفاه

01733389102   داخلی 147

کارگزینی هیات علمی

01733389102   داخلی 223

دفتر ارتباط با صنعت-اطلاعات و آمار

01733389102   داخلی 140

بایگانی آموزشی

01733389102   داخلی 145

فارغ التحصیلان

01733389102   الی 5

شماره های دانشگاه