دانشکده :

گروه آموزشی :
احمد مهرابیان

دانشکده علوم انسانی