نام و نام خانوادگی: علی برغمدی

                                                          

آدرس محل كار: استان گلستان-گنبد کاووس –دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تلفن محل كار:     01733389109  

فكس:              01733389101 

پست الکترونیک :

Mehrab.barghamadi@gmail.com

تاریخ استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی :         13/30/5138

کارشناسی زبان وادبیات فارسی/دانشگاه تربیت معلم سبزوار

کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان