نام و نام خادنوادگی:   دکتر ایمان تازیکه

مرتبه علمی:   استادیار