رديف

كارداني پيوسته

كارداني ناپيوسته

كارشناسي پيوسته

كارشناسي ناپيوسته

كارشناسي ارشد

1

كامپيوتر

 

نرم افزاركامپيوتر

مهندسی كامپيوتر

مهندسی تکنولوژی نرم افزاركامپيوتر

---

2

ساختمان

-

مهندسی عمران

مهندسی اجرایی عمرایی

مهندسی عمران-سازه

3

---

---

مهندسی  متالوژي

مهندسی تکنولوژی متالوژي

---

4

---

تاسیسات – تهویه وتبرید

---

مهندسی تکنولوژی تاسيسات

---

5

---

---

مهندسي صنايع

---

---

6

 

الکتروتکنیک – برق صنعتی

مهندسی برق

مهندسی تکنولوژی برق – قدرت

مهندسی برق – قدرت