نام و نام خانوادگی: معصومه مقيمي

                                                          

آدرس محل كار: استان گلستان-گنبد کاووس –دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تلفن محل كار:     01733389402 

فكس:              01733389101 

پست الکترونیک :

 

تاریخ استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی :         25/04/1388

کارشناسی            شیمی کاربردی      دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

کارشناسی ارشد     شیمی فیزیک        دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دکتری                شیمی تجزیه         میسور هند