کادر اداری و مالی واحد

 

آقای عبدالمحمود مشرقی مسئول امور مالی

آقای هاشم مصطفی لو کارشناس امور مالی

خانم نعیمی مسئول امور شهریه

آقای رحیم خمری مسئول انبار

آقای موسی الرضا رجبی مسئول امور کارپردازی

آقای حسام صابری مسئول دبیرخانه

آقای محمدعلی سبحانی مسئول کارگزینی

آقای موسی شیخ و  اقای عبدالغفور کمی و صادق رحیمی تبار نگهبانی

آقای عبدالغفور کمی         مسئول ستاد اسکان    شماره همراه 09112767966