اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس 

دکتر احمد مهرابیان

رئیس واحد گنبدکاووس

عطیه اخلی

عضو هیئت علمی گروه پرستاری

احمد نورالدینی

عضو هیئت علمی گروه پرستاری

دکتر تحفه قبادی لموکی

عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری

دکتر علی امامی

عضو هیئت علمی گروه معماری

دکتر راحیل رضایی کماسی

عضو هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی

دکتر عبدالقادر تکه ئی

عضو هیئت علمی گروه حسابداری و مدیریت

دکتر محسن موسیوند

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر عبدالباقی مرادچله

عضو هیئت علمی گروه معماری

دکتر جواد رجبی

عضو هیئت علمی گروه مکانیک و صنایع

دکتر معصومه مقیمی

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر لیلا میرسعیدی

عضو هیئت علمی گروه معماری

1   2       صفحه ی بعد