اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد گنبد کاووس 

دکتر عبدالباقی مرادچله

عضو هیئت علمی گروه معماری

استادیار گروه معماری

 • دکتر عبدالباقی مرادچله
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس
 • a.moradchelleh@yahoo.com
 • 09113766152

سابقه ی کار

 • 1970 - 1970

  (ISI) مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین الملی

  1. Principal Periods in Evolution of Iranian Architecture; Worild applied science journal volum 9 number (11):1294-1300,2010 ; ISSN1818-4952.  ( ISI)

   

  2. Establishment of Inn ; Middle East Journal of Scientific Research volum 7 number (1) , 2011. ISSN 1990-9233,( ISI)

   

  3. Consruction Design Zoning Of Iran Territory  And Climatic Modelling Of Civil Buildings' Space , Journal of king Saud University Science (impress : Acceped 29 July 2010) , (ISI). (2011) 23, 355–369, )ISI).

   

  4. Stride Ahead on the Way of Architectural Design and Construction Integration;

  Middle East Journal of Scientific Research volum 7 number (4): 478-483, 2011

  ISSN 1990-9233, )ISI).

   

  5. The study of the form of the building in climates of Iran; Middle East Journal of Scientific Research volum 8 number (2): 306-313,2011.ISSN 1990-9233, )ISI).

   

  6. Environmental Factors in Iranian Architecture; Journal of American Science, 2011;7(6) , ISSN 1545-1003, (ISI).

   

  7.The Aesthetic Apprehension Of The Reality,The Architectural Culture And The Architectutal Etiquette; Worild applied science journal volum 13 number (5):1053-1058,2011, ISSN1818-4952, )ISI).

   

  8. Residential Architecture of Bushehr, Connector of Introversion and extraversion in architecture; Worild applied science journal volum 13 number (7):1643-1648,2011

  ISSN1818-4952, )ISI).

   

  9. Application Of The Computer Testing In The Architectural Education; Middle East Journal of Scientific Research volum 8 number (5): 927-932,2011, ISSN 1990-9233, )ISI).

   

  10. Family-Led Method in Art Education and Learning, Case: Tehran, Iran

  Middle East Journal of Scientific Research volum 9 number (4): 554-560, 2011, ISSN 1990-9233, )ISI).

   

  11. Problems and tendencies of the development of the architectural sciences:

  culture research aspect Middle East Journal of Scientific Research, volum 10 number (6): 677-682,2011, ISSN 1990-9233, )ISI).

   

  12. Iranian houses, elements and the link between them, Middle East Journal of Scientific Research volum 10 number (5): 549-553,2011, ISSN 1990-9233, )ISI).

   

  13.Looking at the Historical and Religious Sites in Iran and the World, Middle East Journal of Scientific Research volum 16 number (6): 826-830,2012, ISSN 1990-9233, )ISI).

   

  14. Region Based Classification of Design and Construction Consistent with Climate, Middle East Journal of Scientific Research volum 11 number (1): 66-76,2012, ISSN 1990-9233, )ISI).

   

  15. The Impacts of Revivalist Trends on the Contemporary Architecture of Iran (1977-2011). Middle East Journal of Scientific Research volum 9 number 11(2): 176-183, 2012, ISSN 1990-9233, )ISI).

  16. The Adoption of Central Courtyard as a Traditional Archetype in Contemporary Architecture of Iran, Worild applied science journal volum 21 number (6):802-811,2013 ; ISSN1818-4952.  ( ISI)

   

   

   

   

   

   

  مقالات چاپ شده درمجله های علمی اکراین در مقطع دکترا

  1. Абдулбахи Морадшелех. Значение традиционных архитектурных форм для современной архитектуры Ирана /Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Сборник научных трудов. Вып.7-8. – Одесса: Астропринт, 2005. – С. 445-451.

  -.1 اهمیت اشکال سنتی معماری ایران و معماری مدرن ، مجله علمی ترود - ادسا – چاپ 8 و7 ،  دانشگاه ملی و ساختمان معماری  اکراین ، 1384 .

  2.Абдулбахи Морадшелех. Особенности архитектуры традиционного и современного малоэтажного жилища Ирана /Градостроительство и территориальное планирование: Науч.–техн.сборник–К.,КНУБА, 2006.-Вып. 23. – С.176-180.

  - ویژگی های معماری سنتی و مدرن خانه های کم طبقه ایران ، مجله علمی کی اف – چاپ 23 ، دانشگاه ملی و ساختمان معماری  اکراین ، 1385 .

  3. Абдулбахи Морадшелех. Архитектура - искусство созидательное /Современные проблемы архитектуры и градостроительства: Науч.–техн.сборник – К.,КНУБА, 2006.-Вып. 15. – С.14-17.

  4. Абдулбахи Морадшелех. Традиции и современность в архитектуре жилых и общественных зданий Ирана /Современные проблемы архитектуры и градостроительства: Науч. –техн.сборник–К.,КНУБА, 2006.-Вып. 16. – С.277-282.

  - سنت و مدرنیته در معماری ساختمان های مسکونی و عمومی ایران ، مجله علمی کی اف – چاپ 16  ،  دانشگاه ملی و ساختمان معماری  اکراین ، 1385 .

  5.Абдулбахи Морадшелех. Караван-сараи: к истории развития /Градостроительство и территориальное планирование: Науч.–техн.сборник–К.,КНУБА, 2006.-Вып. 25. – С.6-10.

  - تاریخ : کاروانسرای توسعه ، مجله علمی شهری - کی اف –  چاپ 25 ، دانشگاه ملی و ساختمان معماری  اکراین ، 1385 .

   

  6. Абдулбахи Морадшелех. Основные этапы развития архитектуры Иран /Современные проблемы архитектуры и градостроительства: Науч. –техн.сборник–К.,КНУБА, 2007.-Вып. 17. – С.40-45.

  مراحل اصلی توسعه معماری ایران

   

  7. Абдулбахи Морадшелех. Роль национальных культурных традиций в исламской архитектуре и искусстве /Будівництво України. Науково-виробничий журнал. 2007. № 2.– С.31-33.

  - نقش سنت های ملی در معماری اسلامی و هنر  ، مجله علمی ساختمان - کی اف ، دانشگاه ملی و ساختمان معماری  اکراین ، 1385 .

  8. Абдулбахи Морадшелех. Современные тенденции формирования архитектуры гражданских зданий Ирана /Будівництво України. Науково-виробничий журнал.2007.№ 4.– С.19-24.

  - سابقه تاریخی و تجزیه و تحلیل روند های اخیر شکل گیری معماری ساختمان های شهری ایران ، مجله علمی ساختمان - کی اف ، دانشگاه ملی و ساختمان معماری  اکراین ، 1385 .

   

   

  همایشها

  - کاروانسراها ، سخنرانی در همایش منطقه ای خانه ایرانی در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس ، 1389 .

  بررسی معماری بومی در دستیابی به معماری محیطی مطاله موردی بافت قدیم گرگان، همایش ملی توسعه پایدار در کویر، در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم، 1391.

  بررسی نقش ایوان در خانه های قدیمی گرگان، همایش ملی گونه شناسی معماری و سکونت ایرانی – اسلامی، در در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت، 1393.

  روابط اجتماعی در محیط های مسکونی، همایش ملی گونه شناسی معماری و سکونت ایرانی – اسلامی، در در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت، 1393.

  معماری مزارها و آرامگاهها در شبه جزیره عربستان، همایش ملی گونه شناسی معماری و سکونت ایرانی – اسلامی، در در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت، 1393.

  بررسی و تحلیل مفهوم نظریه قابلیت های محیط، اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران 1393.

   

   

  و ارسال چندین مقاله دیگر برای چاپ...

   

  طرحهای پژوهشی

  بررسی فرم و شکل گیری بناها در اقلیم ایران

  عوامل موثر بر تقویت حس همسایگی در محیطهای مسکونی کوتاه مرتبه

  سوابق آموزشی

  عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد

  ازسال 1387 تاکنون تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد

  ازسال 1390 تاکنون تدریس در دانشگاه پیام نور واحد گنبد

  از سال 90-91 مدیر گروه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد

  از سال 91-93 معاون پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد

  عضو شورای آموزشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد

  عضو شورای پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد

  سال 1392 نیم سال دوم تدریس در دانشگاه علوم تحقیقات ساری

   

   

   

   

  دوره های آموزشی گذرانده خارج از نظام آموزش عالی

   

  1. دوره اموزشی اتوکد Autocad

  2. دوره آموزشی فتوشاپ Photoshop

  3. دوره آموزشی آرشیکت Archicat

  4. دوره آموزشی تریدی استریومکس   3D MAX

تحصیلات

 • 1970 - 1970

اطلاعات تماس

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبدکاووس

 • a.moradchelleh@yahoo.com

 • 09113766152


از طریق فرم زیر با من در ارتباط باشید