نام و نام خانوادگی:  دکتر جواد رجبی

                                                          

آدرس محل كار: استان گلستان-گنبد کاووس –دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس

تلفن محل كار:     01733389402 

فكس:                 01733389101 

پست الکترونیک :  rajabi.javad@gmail.com


 

سوابق تحصیلی:

مقطع دکتری:

دکتری مهندسی مکانیک و  مواد-  دانشگاه  دولتی  یو کی ام مالزی (UKM) –  ورودی 2010- 2014

موضوع پایان نامه :    Micro Metal Injection Molding  Using  Nano-sized Powders 

 

مقطع کارشناسی ارشد:

مهندسی مواد.گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی –  دانشگاه جامع آزاد نجف آباد اصفهان- فارغ التحصیل سال 1385.

عنوان پایان نامه: تعیین انرژی اکتیواسیون و پارامتر زنر هولمن در فرآیند فشار گرم و تبرید پیوسته

 

مقطع کارشناسی:

مهندسی مواد .گرایش متالورژی صنعتی-  دانشگاه جامع آزاد نجف آباد اصفهان- فارغ التحصیل سال 1385.

عنوان پایان نامه: بررسی فرآیند ریخته گری دقیق

 

 

نمونه وظائف و مسئولیت ها:

تهيه و تدوين برنامه هاي كلان دانشگاه و تلفيق برنامه واحدهاي دانشگاهي مبتني بر رويكرد آينده پژوهي با همكاري واحدهاي ذيربط و نظارت بر اجراي برنامه ها و پيگيري تصويب آنها.

- تهيه و تنظيم ماموريت ، چشم انداز ، اهداف ، راهبردها و سياست هاي كلان دانشگاه در چارچوب جهت گيري ها و رويكردهاي مبتني بر سياستهاي دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط وپيگيري تصويب آنها.

-تهيه و تدوين برنامه ها و سياست هاي تعالي و توسعه سازماني اعم از رتبه بندي ، سنجش عملكرد  مهندسي ساختار ، ارزيابي و ارتقاء واحدها، طبقه بندي مشاغل و بهبود روشها.

- بررسي وتهيه طرح هاي پيشنهادي اصلاح طرح هاي تشكيلاتي ، ماموريت وساختار ، شرح وظايف ، جداول نيروي انساني واحدها با همكاري واحدهاي ذيربط وپيگيري تصويب آنها.

- نظارت بر تهيه و تدوين وارائه طرح هاي بهبود فعاليت ها وتوسعه سيستم ها و روش ها وفرايندهاي انجام كار با هدف افزايش بهره وري وكارايي جهت نيل به اهداف عاليه دانشگاه ونظارت برحسن اجراي آنها.

- نظارت برحسن اجراء روشها، آئين نامه ها ، مقررات ودستورالعمل هاي ابلاغي وارزيابي آنها به منظور بهبود سيستم ها روشها و انطباق آنها با ماموريت ها واهداف دانشگاه .

- نظارت بر طراحي وتدوين نظام جامع آموزشي كاركنان با هدف توانمندسازي وارتقاء كمي وكيفي نيروي انساني.

- پيشنهاد برگزاري دوره هاي آموزشي كاربردي و ضمن خدمت درون سازماني و برون سازماني لازم جهت ترويج فرهنگ برنامه ريزي و فعاليت براساس تشكيلات در دانشگاه.

- شركت در جلسات كميته ها وكميسيون هاي مربوط درخصوص مسائل بودجه اي – برنامه ريزي و تحقيق وتوسعه سازماني .

- نظارت برانجام ارزشيابي و رتبه بندي واحدهاي دانشگاهي وارائه گزارش به رياست دانشگاه .

- بررسي ، تائيد ونظارت بر تحقق اهداف تعالي سازماني .

- صدور دستورات لازم در زمينه تجزيه وتحليل روشهاي مالي واداري موجود وتطبيق وتائيد آن با استانداردهاي مصوب و جلوگيري از هرگونه فعاليت هاي غيرضروري .

- همكاري وهماهنگي با ساير معاونت ها در زمينه تهيه وتدوين برنامه توسعه كوتاه مدت – ميان مدت وبلند مدت در چارچوب سياست هاي دانشگاه .

- نظارت بر فعاليت ها وبرنامه هاي تنظيم بودجه براساس استانداردها .

- نظارت بر طراحي الگوهاي سازماني و تشكيلات تفضيلي واحدها ، تنظيم شرح وظايف و  فعاليتها باتوجه به سازمان كار ابلاغي .

- انجام ساير وظايف محوله از سوي رئيس دانشگاه .

- نظارت بر جمع آوري اطلاعات لازم در زمينه روش هاي مختلف مطالعات اقتصادي وتنظيم وتلخيص اطلاعات مربوطه .

- نظارت بر جمع آوري آمار وتجزيه وتحليل مسائل اقتصادي وتفسير عوامل مؤثر در آن در چهارچوب برنامه مربوطه.

- نظارت بر تهيه نمودارها وجداول آماري مورد لزوم .

-تجاري سازي فعاليت هاي آموزشي ،‌پژوهشي و فرهنگي .

- نظارت بر انجام مطالعات وبررسي هاي منجر به برنامه ريزي اقتصادي .

-  بررسي امكانات توسعه اقتصادي در واحدهاي استاني  براساس ارزيابي منابع طبيعي ونيروي انساني وعوامل توليد وپيشرفت هاي موجود.

-مديريت و نظارت بر شركت هاي دانش بنيان و فعاليت هاي آن ها.

- ارزيابي خط مشي ها وسياست هاي اقتصادي دانشگاه .

-نمايش وگزارش سالانه توسعه اقتصادي در زمينه هاي مختلف .

- مطالعه درجه پيشرفت طرح هاي اقتصادي ومالي واجتماعي .

- بررسي وارائه نظرات مشورتي در باره برنامه هاي اقتصادي ومالي براساس سياست ها وخط مشي هاي تعيين شده.

-انجام مطالعات آينده شناسي جهت برنامه ريزي و تدوين راهبردها.