ریاست دانشگاه

  

نام و نام خانوادگی :

احمد مهرابیان

لیسانس ............... دانشگاه ....................      ....13    

فوق لیسانس ........................ دانشگاه ...............    ...13   

دکترای تخصصی مهندسی صنایع (گرایش اتوماسیون)

 

   سوابق آموزشی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول از سال .....13 تا کنون

 

  سوابق اجرایی

 

رییس دانشکده مدیریت و حسابداری واحد علی آباد کتول     از سال ......13 تا ....13

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده مدیریت و حسابداری واحد علی آباد کتول     از سال ......13 تا ....13

مدیر پژوهش واحد علی آباد کتول     از سال ......13 تا ....13

 رییس باشگاه پژوهشگران جوان واحد علی آباد کتول     از سال ......13 تا ....13

مدیرگروه دکتری صنایع و مدیریت واحد علی آباد کتول     از سال ......13 تا ....13

 

 سوابق پژوهشی

 

- مقالات ارائه شده

-        ..................................، مجله ................،جلد.......، شماره......، تابستان ....13....   

 

 - طرحهای پژوهشی

................. ،کارفرما:.........................،دانشگاه ............. .....13.(همکار طرح)