سید ابراهیم حسینی

سمت: رئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت دولتی

                         تلفن مستقیم: 5-01733389102

   تلفن داخلی : 162